پیامهای پروژه مهر

پیام شماره یک

آیا می دانید ؟؟؟ مدیران جدیدالانتصاب باید سامانه های مربوطه را در اختیار گرفته ودر اسرع وقت نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام کنند . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره دو

آیا می دانید ؟؟؟ قرائت پیام وزیر آموزش وپرورش در صبحگاه اولین روز ازآغاز سال تحصیلی جدید از فعالیت های مهم شورای پروژه مهر مدارس است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره سه

آیا میدانید ؟؟؟ پیگیری ابلاغ همکاران و تنظیم برنامه هفتگی   تا پایان شهریورماه از وظایف شورای پروژه مهر آموزشگاه   است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره چهار

آیا میدانید ؟؟؟ اعلام اموال اسقاطی به امور پشتیبانی و پس ازآن ارسال لیست اموال مذکور به امور مالی جهت خارج نمودن اموال از لیست کامپیوتری ، از اهم وظایف ستاد پروژه مهر، آموزشگاه است . ...

پیام شماره پنج

آیا میدانید ؟؟؟ براساس بند شماره 10 دستورالعمل ستاد پروژه مهر، برچسب دار بودن اموال موجود در مدارس با قیمت بالای 800 هزار ریال  الزامی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره شش

آیا میدانید ؟؟؟ براساس دستورالعمل ستاد پروژه مهر (نمونه برگ ارزیابی عملکرد از نحوه فعالیت های شورا بازگشایی واحدهای آموزشی ) به روز بودن حساب مدارس و اسناد مالی الزامی است . دبیرخانه...

پیام شماره هفت

آیا میدانید ؟؟؟ ارائه ی گزارش عملکرد پروژه مهر 96به صورت پاورپوینت بدون آهنگ و جلوه های انیمیشنی در قالب سی دی به دبیرخانه ستاد پروژه مهر ناحیه یک الزامی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره هشت

آیا می دانید ؟؟؟ 80 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد شورای پروژه مهرمدارس منوط به بازدید ارزیابان  از آموزشگاه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98  

پیام شماره نه

آیا می دانید ؟؟؟ ثبت نام به موقع دانش آموزان در سامانه دانش آموزی از فعالیت های مهم شورای پروژه مهر آموزشگاه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره ده

آیا می دانید ؟؟؟ زمان فعالیت شورای پروژه مهر مدارس از 15 تیرماه تا 15 مهرماه هرسال است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره یازده

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه و توزیع کتب درسی در دوره ابتدایی از فعالیت های مهم شورای پروژه مهر مدارس است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره دوازده

آیا می دانید ؟؟؟ پس ازارسال لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی به آموزشگاه  به کارشناس امور مالی ناحیه یک ، می بایست برچسب ، الصاق و بارکد آن اموال را پیگیری نموده و در خصوص درج برچسب...

پیام شماره سیزده

آیا می دانید ؟؟؟ هر 3 ماه یکبار می بایست لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی راجهت درج در سیستم اموال به کارشناسی امور مالی ناحیه یک ارسال نمایید . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهارده

آیا می دانید ؟؟؟ پیگیری ابلاغ همکاران و تنظیم برنامه هفتگی تا پایان شهریور  از وظایف شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره پانزده

آیا می دانید ؟؟؟ مدیر ، معاونین ، مربی تربیتی ، نماینده معلمان ، خدمتگزار و سرایدار ، نماینده انجمن اولیا و مربیان ، رئیس شورای دانش آموزی و معلم تربیت بدنی از اعضای شورای بازگشایی پروژه...

پیام شماره شانزده

آیا می دانید ؟؟؟ آماده سازی زمین ورزش آموزشگاه و تهیه امکانات ورزشی لازم یا پیش بینی فضایی برای ورزش دانش آموزان در طول سال تحصیلی ، از وظایف شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است . ...

پیام شماره هفده

آیا می دانید ؟؟؟ برگزاری مراسمی که ستاد پروژه مهر استان مصوب می کند در همه ی مدارس الزامی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره هجده

آیا می دانید ؟؟؟ تمهید لازم جهت برگزاری هماهنگ ورزش صبحگاهی  دانش آموزان در طول سال تحصیلی از وظایف شورای پروژه مهر مدرسه است .  دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره نوزده

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه تقویم زمان بندی و اولویت بندی کارها جهت آماده سازی مدرسه از وظایف شورای بازگشایی آموزشگاه می باشد .  دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره بیست

آیا می دانید ؟؟؟ بهسازی دفتر آموزشگاه و تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها و استفاده از پرده با رنگ های مناسب از برنامه های اصلی پروژه مهر است .  دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره بیست و یک

آیا می دانید ؟؟؟ تعمیرات و زیبا سازی فضاهای نمازخانه ، کتابخانه ، اتاق بهداشت و تربیت بدنی ، مشاوره و تعمیرات آبخوری ها و سرویس های بهداشتی از برنامه های مهم پروژه مهر است .  ...

پیام شماره بیست و دو

آیا میدانید؟؟؟ زیبا سازی و رنگ آمیزی درب ورودی - تابلو آموزشگاه - دیوار نویسی و ...  مدارس از وظایف پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر98

پیام شماره بیست و سه

آیا میدانید؟؟؟ تهیه و آماده سازی سامانه صوتی و تجهیزات مورد نیاز  مدرسه از وظایفاصلی پروژه مهر است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره بیست و چهار

              آیا میدانید؟؟؟ تهیه و تنظیم تقویم اجرایی و برنامه سالانه  مدارس از اهداف اصلی پروژه مهر  مدرسه...

پیام شماره بیست و پنج

آیا میدانید؟؟؟ ثبت نام دانش آموزان در سامانه دانش آموزی سناد از وظایف مهم پروژه مهر  است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98  

پیام شماره بیست و شش

آیا میدانید؟؟؟ نصب و استفاده از سامانه ی اموال و حسابداری مدارس از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره بیست و هفت

آیا میدانید؟؟؟ هوشمند سازی کلاس ها در حد امکانات موجود از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره بیست و هشت

آیا میدانید؟؟؟ تهیه و نصب زنگ مناسب با آهنگ ملایم از برنامه های ضروری و اصلی پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره بیست و نه

آیا میدانید؟؟؟ نصب قاب شرح زندگی نامه شهید ، خیّر مدرسه ساز ، دانشمندان و قهرمانان ورزشی برای واحد های آموزشی که به نام این بزرگواران مزیّن شده  از برنامه های اصلی پروژه مهر  مدرسه...

پیام شماره سی

آیا میدانید؟؟؟ بازبینی و تعمیرات لازم وسایل گرمایشی و سرمایشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98 ...

پیام شماره سی و یک

آیا میدانید؟؟؟ بهسازی دفاتر مدرسه ، تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها ، استفاده از پرده با رنگ های مناسب در کلاس ها  از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه...

پیام شماره سی و دو

آیا میدانید؟؟؟ نصب نیمکت یا آماده سازی فضا جهت استراحت دانش آموزان ، استفاده از گلدان ، تهیه سطل زباله درب دار ، محل نصب نشریات و . . . در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. ...

پیام شماره سی و سه

آیا میدانید؟؟؟ تعویض و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران به نشانه اقتدار و عزت کشور در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره سی و چهار

آیا میدانید؟؟؟ تعمیرات و تهیه تجهیزات مورد نیاز آموزشگاه و جمع آوری اموال اسقاطی و انتقال آن ها در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره سی و پنج

آیا میدانید؟؟؟ تجهیز آزمایشگاه ، کارگاه سایت و رایانه و تهیه وسایل و امکانات ورزشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر98  

پیام شماره سی و شش

آیا میدانید؟؟؟ بازبینی و تعمیرات وسایل گرمایشی و سرمایشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره سی و هفت

آیا میدانید؟؟؟ پلمپ وبستن دفاتر امتحانات ، آمار و ... از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره سی و هشت

آیا می دانید ؟؟؟ ایجاد و بهسازی فضای سبز و محوطه سازی در صورت امکان ، ساخت آبنما در فضای آموزشگاه از اهداف پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره سی و نه

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه و تنظیم برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه از مهم ترین وظایف شورای بازگشایی آموزشگاه می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه تقویم زمان بندی و اولویت بندی کارها جهت آماده سازی مدرسه از وظایف شورای بازگشایی  مدرسه می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل و یک

آیا می دانید ؟؟؟ صدور ابلاغ داخلی ویژه اعضای شورای بازگشای از وظایف مدیر مدرسه می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل و دو

آیا می دانید ؟؟؟ مدیر مدرسه ، رئیس شورای بازگشایی آموزشگاه خود می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98 ...

پیام شماره چهل و سه

آیا می دانید ؟؟؟ زیبا سازی ، آماده سازی و ایجاد شادابی در مدرسه جهت بازگشایی در آغاز ماه مهر از اهداف شورای بازگشایی مدارس  می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل و چهار

آیا می دانید ؟؟؟ برنامه ریزی برای پروژه مهر آموزشگاه وظیفه شورای بازگشایی پروژه مهر آموزشگاه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل و پنج

آیا می دانید ؟؟؟ هدف پروژه مهر ، فراهم نمودن زمینه های مناسب و انجام کارهای لازم جهت بازگشایی هر چه باشکوه تر مدارس است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل و شش

آیا می دانید ؟؟؟ روز اول مهر ، یک روزملی و نوروز دانش و آگاهی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

پیام شماره چهل و هفت

مقام معظم رهبری در دیدار معلمان نمونه کشور : هرچه در سرتا سر کشور از جلوه های پیشرفت و دستاورد وابتکاری ببینید ریشه در آموزش وپرورش دارد ، اینجا را درست کنید تا همه جا درست شود. ...

اخبار پروژه مهر

زنگ شکوه دانش در استان یزد به صدا در آمد
به گزارش "پريساجلاليان"کارشناس مسئول سنجش اداره سوادآموزي ناحيه يك ،در دهمین روز سال تحصیلی جدید ، آیین زنگ شکوه دانش به همت اداره سواد آموزی ناحیه یک و معاونت سوادآموزی استان یزد و با حضور "جدیدی" معاون سیاسی اجتماعی فرماندار یزد ، تعدادی از...
یک واحد آموزشی ابتدایی با ۱۲ کلاس درس با حضور معاون سیاسی امنیتی...
با حضور شین برادی، مدیر برنامه های ریلیف اینترنشال در ایران دبستان اندیشه افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در آیین افتتاح دبستان دخترانه اندیشه شهر یزد گفت: شرایط تحصیل برای دانش‌آموزان اتباع همانند سایر دانش‌آموزان استان فراهم است و هیچ خط‌کشی و محدودیتی برای اتباع افغانی یا...
مراسم نمادین جشن جوانه‌ها در دبیرستان حاج حبیب الله دهقانپور انجام شد
به گزارش "اکرم مکی" مدیر دبیرستان حاج حبیب الله دهقانپور،این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین دهقان نیری امام جمعه معزز شاهدیه، هیئت ارزیابان پروژه  مهر 98 اداره کل آموزش وپرورش استان، نماینده خیر مدرسه ساز ، نمایندگان محترم فرماندهی...
کارآموز گفت:اولین و قدیمی ترین نهاد تعلیم و تربیت خانواده است و هرچه...
طرح خانه در مدرسه در دبیرستان نمونه مرحوم میرجلیلی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، مراسم خانه در مدرسه ( شروع فعالیت خوابگاه‌های دانش‌آموزی)  با حضور "حجت الاسلام دهقانی نیری" امام جمعه شهر شاهدیه، "سیدعلی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل،" مهندس قلع گر"رییس اداره فنی حرفه ای و...
گلبانگ توحید در مدارس ناحیه یک طنین انداز شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد در اولین روز از سال تحصیلی جدید و اجرای برنامه های مصوب ستاد پروژه مهر، برنامه معنوی اقامه نماز جماعت در مدارس ناحیه یک با عنوان " طنین گلبانگ توحید " برگزار شد . این مراسم با حضور "ایت االله ناصری" نماینده...
به مناسبت بازگشایی مدارس، زهره امیر چقماقی با صدور پیامی، فرا رسیدن...
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک پیامی صادر کرد که به شرح زیر می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب ، فرا رسیدن بهار علم و معرفت و غلبه دانایی بر جهل را ،...
زنگ مهر و مقاومت همزمان با سراسر کشور در ۲ هزار و ۱۰۶ مدرسه یزد به صدا...
زنگ مهر و مقاومت در مدارس استان یزد نواخته شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در مراسمی که به همین مناسبت در دبیرستان پسرانه شهید مهدی زاده ناحیه یک با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و استاندار این استان برگزار شد...
آغاز سال تحصیلی در مراکز پیش دبستانی
به گزارش روابط عمومی ناحیه، با حضور مسئولین استان ،آیین بازگشایی مراکز پیش دبستانی با عنوان مراسم غنچه ها صبح امروز در 445 مرکز پیش دبستانی استان برگزار و 19 هزار و736 نوآموز، سال تحصیلی جدید را در یک هزار و 141 کلاس درس آغاز کردند . در...
مراسم شکوفه های حسینی در تمامی مدارس ناحیه برگزار شد
به گزارش "علی محمدی " کارشناس روابط عمومی ناحیه یک،بازهم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است. و باز هم مدارس چشم به در دوخته اند و به انتظار نشسته اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش آموزان آغاز کنند. با...
برنامه های نمادین استانی در ناحیه یک برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی در آغاز سال تحصیلی جدید در راستای برنامه ریزی ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، از 7 برنامه نمادین استانی ، تعداد 5 برنامه در ناحیه یک انجام می شود . ​ "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی و مسئول کمیته...
جلسه هماهنگی کمیته توجیه و تبلیغ ناحیه یک برگزار شد
با هدف بررسی روند اجرایی مصوبات ستاد پروژه مهر استان و ناحیه جلسه کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر سال تحصیلی 99-98 با حضور اعضاء در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک تشکیل شد. در این جلسه بعد از قرائت قرآن...
سومين جلسه کمیته پروژه مهر 98 با حضور اعضا تشكيل شد
به گزارش "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و دبیر ستاد پروژه مهر ناحیه،سومین جلسه کمیته پروژه مهر با حضور کلیه مسئولین در محل سالن اجتماعات شهید پور محمدعلی ناحیه برگزار شد. در این جلسه دبیر ستاد ضمن تشكر از كميته ها به قرائت مصوبه هاي مطرح...
کارگاه آموزشی؛آشنایی مربیان مراکز پیش دبستانی با بسته آموزشی محیط زیست برگزار شد
به گزارش "طیبه دهقان" کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز پیش دبستانی ناحیه یک، این کارگاه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و در مرکز ضمن خدمت امام جعفر صادق(ع) برگزار شد. "خانم دکتر موسوی"، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو کمیته ملی تهیه...
درخشش دانش آموزان ناحیه یک در مرحله کشوری پنجمین دوره جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی ناحیه یک، مرحله کشوری پنجمین دوره جشنواره دانش آموزي نوجوان خوارزمي با حضور بیش از 350 نفر از دانش آموزان برگزيده سراسر کشور، در شش رشته ادبيات فارسي، پژوهش، دست سازه هاي دانش آموزي، فعاليت هاي آزمايشگاهي ، زبان...
بازدید معاون متوسطه اداره کل از 2 حوزه امتحانات نهایی
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، "سیدعلی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل با همراهی   " زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک و "حمیدرضا زارع" کارشناس مسئول سنجش ناحیه از حوزه امتحانات نهایی ناحیه یک مدارس بهادری و هنرستان منتظر قائم بازدید...
دوره ضمن خدمت تربیت بدنی و آمادگی جسمانی ویژه مدیران و معاونین ناحیه یک برگزار گردید
به گزارش "احمدرضا نادی پور"کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک،دوره ضمن خدمت تربیت بدنی وآمادگی جسمانی ویژه مدیران و معاونین ناحیه یک برگزار گردید . در این دوره که به مدرسی "مصطفی خلیلی" رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش...
"عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه انتخاب رشته...
بازدید مدیر کل استان و مسئولان ناحیه یک از پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری98
به گزارش « اکرم ملکیان » کارشناس مشاوره ناحیه یک یزد، به منظور ارائه ی خدمات مشاوره ای و انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری سال 98 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ، آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، اقدام به برپایی پایگاه انتخاب رشته نمود . در...
آغاز سازماندهی معلمان ابتدایی ناحیه یک
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، کلیه آموزگارانی که تمایل به تغییر آموزشگاه محل تدریس خوددارند و قبلاً نسبت به تکمیل فرم سازماندهی اقدام نموده‌اند طبق برنامه زمان‌بندی ذیل در سازماندهی شرکت نمایند. سازماندهی آموزگاران از طریق سامانه اینترنتی...
راه اندازی پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری98 ناحیه یک یزد
به گزارش « اکرم ملکیان » کارشناس مشاوره ناحیه یک یزد، انتخاب رشته داوطلبین کنکور سراسری 98 همزمان با اعلام نتایج اولیه تا پایان زمان انتخاب رشته (صبح ها ساعت 8  الی 13  ویژه دختران و عصرها ساعت 17  الی 21  ویژه پسران، در محل...
دوره ضمن خدمت بررسی تبین سیاست های کلی نظام اداری کشور برگزار شد
به گزارش "احمدرضا نادی پور" مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک، دوره ضمن خدمت بررسی تبین سیاست های کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری وراهکارهای اجرایی نمودن آن ویژه مدیران و معاونین مدارس به مدت 2 روز با مشارکت بسیج فرهنگیان ناحیه یک در...
همایش مشاوره گروهی انتخاب رشته دواطلبان کنکورسراسری98 برگزار شد
به گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، با توجه به نزدیک بودن انتخاب رشته کنکور سراسری ، برای برنامه ریزی بهتر و هدفمند جهت راهنمایی و مشاوره داوطلبان و نظر به اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده آن ، جلسه مشاوره گروهی انتخاب رشته کنکور جهت...
کارگاه تخصصی مدیران آموزش متوسطه ناحیه یک با حضور مدیرکل برگزار شد
به گزارش " منصوره رحیمی " کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول ناحیه یک؛ ضمن خدمت تخصصی مدیران آموزش متوسطه دوره اول، دوم، فنی و حرفه ای و کارو دانش با موضوع هماهنگی و تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی، اجرایی و مالی به مدت 8 ساعت در...
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:آموزش و پرورش رکن اصلی توسعه متوازن و...
کارگاه تخصصی مدیران ابتدایی ناحیه یک برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک؛ ضمن خدمت تخصصی مدیران ابتدایی ناحیه یک با محوریت پروژه مهر و تشریح مجدد قوانین و مقررات اداری آموزشی به مدت 8 ساعت در اردوگاه ولایت تفت برگزار شد. عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان در جمع مدیران مدارس...
دوره آموزشی سفیران سلامت برگزار شد
  به گزارش "احمدرضا نادی پور"کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک، دروه ضمن خدمت سفیران سلامت با مدرسی پزشکانی از مرکز بهداشت در دبیرستان دخترانه امام خمینی برگزار شد . مدرسه نه تنها محیطی برای آموزش، رشد وتکوین شخصیت روحی و اجتماعی...
بازدید از پایگاه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم ناحیه یک یزد
به گزارش « اکرم ملکیان » کارشناس مشاوره ناحیه،   "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ،   به اتفاق "علی محمدی"کارشناس روابط عمومی ناحیه از پایگاه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم بازدید به عمل آوردند. لازم به ذکر است...
بازدیدهای میدانی از مدارس ناحیه یک شروع شد
به گزارش " علی محمدی" مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی ناحیه یک، صبح امروز بازدید میدانی از تعدادی مدارس ناحیه یک انجام شد . در راستای مبحث مهم پروژه مهر و اجرای مطلوب آن و آماده سازی مدارس جهت حضور دانش آموزان ، "زهره امیرچقماقی"...
دومین جلسه ستاد پروژه مهر98 ناحیه یک برگزار شد
دومین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه یک با حضور کلیه اعضا در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی برگزار شد. در این جلسه ابتدا "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی و دبیرپروژه مهر97 ناحیه گزارش عملکرد ستاد را برای حضار تشریح نمود و از زحمات کلیه همکاران در...
كارآفريني و خود اشتغالي دانش آموزان هنرستان 15 خرداد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، در طرحی ابتکاری و ارزشمند دانش آموزان هنرستان 15 خرداد جهت گذراندن دوره کارآموزی ، در محل آموزشگاه خودشان ؛مانتوهای تمام دانش آموزان برای سال تحصیلی 98 را دوختند و دیوارهای کلاسشان را طراحی کردند. "زهره...
از داوطلبین خانم متقاضی پست مدیریت مدارس مصاحبه علمی گرفته شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، پس از اتمام مصاحبه علمی آقایان، طی سه روز از خانم های متقاضی پست مدیریت مدارس (طبق مصاحبه و سوالات آقایان) در محل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، مصاحبه علمی گرفته شد. شایان ذکر است، توجه و رعایت اصل شایسته...
از داوطلبین آقا متقاضی پست مدیریت مدارس مصاحبه علمی گرفته شد
به گزارش  "علي محمدي " مسئول روابط عمومي ناحیه یک، در راستای فرایند انتخاب و انتصاب مدیران و ارزیابی توانمندی داوطلبان جهت تصدی پست مدیریت مدارس ابتدایی و متوسطه ، مصاحبه از 55 فرهنگی متقاضی برگزار می شود . "زهره اميرچقماقي" مدیر ناحیه...
اجرای برنامه صدای پای کنکور در تمامی دبیرستان های دوره دوم ناحیه یک
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، با حضور اولیاء ، دانش آموزان و جمعی از معلمان مراسم صدای پای کنکور با هدف تکریم کتاب و فرهنگ مطالعه و ایجاد فضای آرام جهت آمادگی دانش آموزان شرکت کننده در کنکور سراسری در تمامی مدارس متوسطه دوره دوم برگزار شد . ...
مدیر ناحیه گفت : پروژه مهر باید بر اساس و اجرای سند تحول بنیادین باشد
اولین جلسه ستاد پروژه مهر98 در ناحیه یک تشکیل گردید
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، اولین جلسه پروژه مهر 98 با حضور اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات شهید پور محمد علی ناحیه برگزار شد. در ابتدای جلسه "زهره امیرچقماقی" به عنوان مدیر ناحیه و رییس پروژه ،ضمن قدردانی و ارج نهادن...
دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان با روسای آموزش و پرورش ناحیه یک و دو
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، به منظور ارائه گزارش از وضعیت ابلاغ نیروی انسانی نواحی 1و2 و فضای فیزیکی مدارس به مدیرکل آموزش و پرورش استان، " دکتر دانافر" با همراهی "دکتر جلالی" مشاوره مدیر کل در سالن اجتماعات شهید پورمحمدعلی ناحیه یک حضور...
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس قبور شهدا عطر افشانی شد
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دانش آموزان بسيجي واحد پویندگان در محل مزار شهداي دفاع مقدس حضور بهم رساندند . دراین آیین، که با حضور تعدادی از دانش آموزان مدارس ناحيه يك ، کارشناسان آموزش و پرورش ناحيه يك و مسئولان بسيج دانش آموزی...
به مناسبت هفته دفاع مقدس از خانواده های شهید زحمتی و شهید صابری دلجویی به عمل آمد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، فرهنگ ایثار و شهادت باید به‌عنوان میراثی گران‌سنگ در ذهن ملت ایران باقی‌ مانده و از آفت تحریف مصون بماند . خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان، بزرگترین سرمایه‌های معنوی انقلاب و ملت هستند که یاد آنان...
طرح جدید آموزش و پرورش با عنوان "ایران مهارت" در 10 درصد مدارس متوسطه...
طرح خانه در مدرسه در دبیرستان نمونه ابویی نژاد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، مراسم خانه در مدرسه ( شروع فعالیت خوابگاه‌های دانش‌آموزی)  با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل،مدیر ناحیه یک و هیئت همراه در دبیرستان دوره اول نمونه ابویی نژاد برگزار شد . در این مراسم "منصورارجمندی"...
گلبانگ توحید در مدارس ناحیه یک طنین انداز شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد در اولین روز از سال تحصیلی جدید و اجرای برنامه های مصوب ستاد پروژه مهر، برنامه معنوی اقامه نماز جماعت در مدارس ناحیه یک با عنوان " طنین گلبانگ توحید " برگزار شد . درمراسمی که به همین مناسبت با حضور...
وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پیامی را خطاب به...
همه برای ترویج گفتگو و همدلی در مدارس و ارتقای منزلت معلمان در جامعه تلاش کنیم
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، "سیدمحمد بطحایی" به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی رشادت‌های فرزندان میهن اسلامی به ویژه معلمان و دانش آموزان شهید، ازعموم مخاطبان و همراهان...
زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان خدابخش منیری طنین انداز شد
آئین نمادین زنگ مهر و مقاومت با حضور نماینده شهریزد و اشکذر، معاون فرماندار،فرمانده سپاه شهر یزد  و معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و رییس و معاونین ناحیه یک در دبیرستان خدابخش منیری برگزار شد. در این مراسم "عباس رحیمی" مدیر آموزشگاه با...
غنچه های حسینی مراکز پیش دبستانی ناحیه یک سال تحصیلی خود را شروع کردند
به گزارش روابط عمومی ، آیین بازگشایی مراکز پیش دبستانی با عنوان مراسم غنچه های حسینی همزمان با سراسر کشور در تمام مراکز پیش دبستانی ناحیه یک برگزار شد . در مراسم نمادین استانی که به همین منظور با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان، سرپرست...
مراسم شکوفه های حسینی در تمامی مدارس ناحیه برگزار شد
به گزارش "علی محمدی " کارشناس روابط عمومی ناحیه یک،بازهم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است. و باز هم مدارس چشم به در دوخته اند و به انتظار نشسته اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش آموزان آغاز کنند. با...
جلسه هماهنگی با مدیران اجرا کننده مراسمات بازگشایی ماه مهر برگزار شد
به گزارش "علی محمدی" مسئول روابط عمومی و دبیر پروژه مهر ناحیه،جلسه هماهنگی با مدیران مدارس اجرا کننده مراسمات آغاز سال تحصیلی در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی ناحیه برگزار شد. در این جلسه "زهره امیر چقماقی " مدیر ناحیه یک از مدیران خواست تا...
شورای آموزش و پرورش شهریزد با محور پروژه مهر برگزار شد
به قلم "سیدرضاملک نیا" کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی ناحیه،دويست و پنجاهمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهریزد با موضوع پروژه مهر در مدارس استان با حضور اعضا در سالن شهيد پورمحمّدعلي مديريت برگزار گرديد. "عباس حیدری" سرپرست فرمانداری یزد...
دومین همایش ملی دانش آموختگان دبیرستان ماندگار ایرانشهر ویژه فارغ...
زنگ مهر در دبیرستان ماندگار ایرانشهر زودتر به صدا در آمد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد هدف از اجرای این حرکت نمادین را تداعی یاد و خاطره معلمان فداکار و دلسوز توسط دانش آموختگان دیروز و سپاس از معلمان بواسطه نقش فعال و تاثیر گذار آنان در پیشرفت...
مدارس حول سه محور اصلی آماده سازی،زیبا سازی و شاداب سازی مدرسه خود را...
دومین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه یک تشکیل جلسه داد
در تاریخ 97/6/13 دومین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی برگزار شد.در این جلسه "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی و دبیرپروژه مهر97 ناحیه یک، گفت: مدیران در عقد قرارداد با شرکت مینی بوس رانی و شرکتهای خودروهای شخصی دقت نظر...
معاون پشتیبانی ناحیه گفت می توانیم با استفاده از منابع و مدیریت صحیح ،...
اولین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه یک برگزار شد
در این جلسه "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی و دبیرپروژه مهر97 ناحیه یک، ضمن تشکر از زحمات همکاران در پروژه مهر96 گفت: با توجه به تفویض اختیار ستاد پروژه مهر به استان ها و نواحی از اعضا خواست تا نسبت به اجرای اصولی پروژه مهر و مراسمات بازگشایی...
مراسم استانی طنین بانک توحید در دبیرستان شاهد رمضان زاده برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد درمراسمی که به همین مناسبت با حضور نماینده شهر یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استانداریزد ، نماینده وزیر آموزش و پرورش و جمع کثیری از مسئولان استانی دردبیرستان شاهد شهید رمضان زاده آموزش و...
پیام مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به مناسبت آغاز سال تحصیلی
با سلام و عرض ادب ، فرا رسیدن بهار علم و معرفت و غلبه دانایی بر جهل را ، محضر فرهنگیان معزز ، دانش آموزان ، هنرجویان و تمامی دوستداران و پاسداران حریم تربیت در میهن اسلامی ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امسال مهرمان با سرود آزادگی آغاز...
من از صنایع کشورم حمایت می کنم
والدین گرامی سلام روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک از شما اولیا و فرهنگیان عزیز تقاضا دارد در تهیه لوازم و التحریر و پوشاک و .... برای نور چشمی خود و اقلام و کالاهای مصرفی منزلتان، اجناس با کیفیت و استاندارد ایرانی را خریداری نمایید....
مراسم نمادین استانی جشن مقاومت در دبیرستان شاهد آقا ناحیه یک برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد درآستانه هفته دفاع مقدس و بازگشائی مدارس مراسم نمادین استانی جشن مقاومت با حضور مدیرکل آموزش و پرورش ، فرمانده سپاه الغدیر ، نماینده مردم یزد و اشکذر درمجلس شورای اسلامی ، مسئولین آموزش و...
پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، "سیدمحمد بطحایی" به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی رشادت‌های فرزندان میهن اسلامی به ویژه معلمان و دانش آموزان شهید، ازعموم مخاطبان و همراهان...
مراسم نمادین هفته دفاع مقدس در دبیرستان شاهد آقا برگزار می شود
به گزارش "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی و مسئول کمیته توجیه و تبلیغ ناحیه یک، با حضور مسئولین بسیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی ناحیه یک و تعدادی از اعضای ستاد پروژه مهر ناحیه یک ،آخرین هماهنگی های لازم جهت اجرای مراسم نمادین استانی و یادبود هفته...
همزمان با سراسر کشور جشن غنچه ها و شکوفه های ناحیه یک برگزار شد
در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید ؛ در آیین هایی نمادین و همزمان با سراسر کشور نوآموزان پیش دبستانی در مراسم جشن غنچه ها و کلاس اولی های این مدیریت با شرکت در جشن شکوفه ها با شور و شعف خاصی به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند . ...
ارزیابی و عملکرد از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی مدارس ناحیه یک انجام شد
به گزارش"اکبر صادقی" کارشناس ارزیابی و عملکرد ناحیه یک و مسئول کمیته ارزیابی پروژه مهر ناحیه، مرحله اول ارزیابی از تمام مدارس  به اتمام رسید. در این ارزیابی ها، 50 ارزیاب بصورت میدانی جهت تکمیل نمون برگ ارزیابی عملکرد از نحوه فعالیت های شورای...
سومین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه یک برگزار شد
سومین جلسه کمیته پروژه مهر سال تحصیلی 97-96 در سالن اجتماعات شهید پورمحمد علی مدیریت با حضور اعضاء تشکیل و بعد از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید " عبدالحمید  صابری" رییس ستاد پروژه مهر ناحیه یک با توجه به تفیض اختیار پروژه مهر به استان ها و...
بازدید میدانی از مدارس جهت اجرای مطلوب پروژه مهر96 ناحیه یک
به گزارش "علی محمدی" مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی ناحیه یک، طی هفته گذشته و چند روز اخیر بازدید میدانی از تعدادی مدارس ناحیه یک انجام شد. در راستای مبحث مهم پروژه مهر و اجرای مطلوب آن و آماده سازی مدارس جهت حضور دانش آموزان ، "حسن کافی"...
دومین جلسه پروژه مهر ناحیه یک برگزار شد
به گزارش "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک دومین جلسه پروژه مهر با حضور اعضای ستاد برگزار شد. در این جلسه "عبدالحمید صابری" ضمن تشکر از زحمات همکاران در پروژه مهر ، ابلاغ مسئولان کمیته های ستاد پروژه  مهر را به همکاران اعطا کرد...
کمیته برنامه ریزی ناحیه یک تشکیل جلسه داد
به گزارش کارشناس روابط عمومی ناحیه، کمیته برنامه ریزی ناحیه یک با حضور اعضا و دستور کار بررسی وضعیت ثبت نام در سامانه های دانش آموزی تشکیل شد. مهندس "داوود غلامی" کارشناس مسئول واحد فناوری و اطلاعات ناحیه یک در جلسه گفت: مدارس باید تا 30 مرداد جهت...
شورای آموزش و پرورش شهر یزد با محوریت پروژه مهر تشکیل جلسه داد
به گزارش"سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتهای ناحیه یک ،جلسه شورای آموزش و پرورش شهر یزد با حضور اعضا برگزار شد.در جلسه 239 شوراي آموزش و پرورش با دستور كار "پروژه مهر" رييس ستاد پروژه مهر استان و نواحي يك و دو ضمن ارائه گزارش اجراي پروژه...
مراسم تجلیل از مدارس برتر پروژه مهر 95 ناحیه یک برگزار شد
به گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک، مراسم تجلیل از مدارس برتر در پروژه مهر 95 با حضور مدیران تمام مقاطع تحصیلی در محل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد. در ابتدای جلسه "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه و دبیر اجرایی پروژه مهر...
اولین جلسه ستاد پروژه مهر96 ناحیه یک تشکیل جلسه داد
به گزارش"علی محمدی" روابط عمومی ناحیه یک یزد،اولین جلسه ستاد پروژه مهر با حضور اعضای اصلی تشکیل جلسه داد. در این جلسه"عبدالحمید  صابری"ضمن تشکر از زحمات اعضای ستاد و کسب رتبه اول استان در پروژه 95 از همکاران خواست تا امسال هم با جدیت...
هفتم مهرماه 95
از زن ایثارگر ناحیه یک یزد تجلیل شد
در راستای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و به منظور تکریم خانواده ، طی مراسمی معنوی از خواهر ایثارگر " فاطمه قیصری " معاون پرورشی دبستان دخترانه الزهرا تجلیل شد در این مراسم که مسئولین آموزش وپرورش ناحیه یک ، خانواده...
یکم مردادماه1395
مراحل انتخاب رشته دانش آ موزان در پایگاه متمرکز هدایت تحصیلی:
حضور دانش آموزان  به همراه  والدین  خود در پایگاه انتخاب رشته  طبق برنامه زمانبندی به همراه داشتن کارنامه و فرم هدایت تحصیلی مهر و امضاء شده  و مستندات محدوده سکونت انجام جلسات مشاوره فردی دانش آموزان ...
سوم شهریورماه 1395
طنین بانگ توحید و اقامه نماز جماعت در اولین روز آغاز سال تحصیلی درمدارس استان یزد
  طی مراسمی معنوی با حضور نمایندگان وزارت آموزش وپرورش و مسئولین استانی و محلی ، دانش آموزان هنرستان نمونه دولتی حاج حسین علی اکبر میرجلیلی شاهدیه نماز ظهر و عصر اولین روز از آغاز سال تحصیلی خود را به امامت آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و...
سوم مهرماه 1395
پیام مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 96-1395
  شیرزاد مدیر کل آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی صادر کرد   «به نام خدا » آغاز سال تحصیلی ، بهار تعلیم وتربیت و نوروز دانش را خدمت معلمین گرانقدر ، مدیران و اهالی تعلیم و تربیت ، دانش آموزان عزیز...
دوم مهرماه 1395
حضور دانش آموزان ناحیه یک یزد در نماز جمعه
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید که با هفته دفاع مقدس متقارن گردیده است ، جمعی از دانش آموزان ناحیه یک یزدبه همراه مسئولین آموزش و پرورش ناحیه  درمراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شرکت کردند .  
سی و یکم شهریور ماه۱۳۹۵
قابل توجه دانش آموزان و فرهنگیان معزز ناحیه یک یزد
  به این وسیله به اطلاع می رساند به شکرانه فرارسیدن بهارتعلیم و تربیت از  دانش آموزان سخت کوش و فرهنگیان معزز ناحیه یک دعوت به عمل می آید تا در مراسم عبادی سیاسی ومعنوی نماز جمعه دوم مهرماه حضور بهم رسانند . 
یکم مهرماه ۱۳۹۵
مراسم جشن نمادین مقاومت در دبیرستان شاهد آقا برگزارشد
  مراسم باشکوه و نمادین استانی جشن بزرگ مقاومت با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش استان ، خانواده معزز شهدا ، جانبازان و ایثارگران  در دبیرستان شاهد آقا...
سی و یکم شهریورماه 1395
پیام تبریک مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک یزدبه مناسبت سال تحصیلی جدید
  مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک یزد به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد پيام تبريكي خطاب به دانش آموزان و جامعه فرهنگیان ناحیه صادر كرد آغاز ماه مهر ، سال تحصیلی جدید و نوروز علم و دانش که با هفته شکوهمند دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و...
سی و یکم شهریورماه 1395
مراسم باشکوه جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی ناحیه یک یزد
دبستان دختر انه 22 بهمن دبستان پسرانه دکتر سید محمد بهادری دبستان دخترانه رهبر دبستان دخترانه دور اول عالیه جبروتی  دبستان پسرانه زرین مقدم ...
سی و یکم شهریورماه 1395
مراسم با شکوه و نمادین استانی جشن غنچه ها در دبستان خاتم الانبیا برگزار شد
به مناسبت اولین روز بازگشایی در سال تحصیلی جدید ، مراسم  با شکوه و نمادین استانی جشن غنچه ها با حضور مدیر کل ، معاونین و تعدادی از رؤسای ادارات اداره کل متبوع ، مدیران آموزش وپرورش نواحی یک و دو و دیگر مسئولین محلی  در دبستان خاتم...
بیست و هشتم شهریورماه ۱۳۹۵
برنامه های نمادین استان در ناحیه یک یزد انجام می شد
به گزارش روابط عمومی در آغاز سال تحصیلی جدید در راستای برنامه ریزی ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، از ۱۱ برنامه نمادین استانی ، تعداد 6 برنامه در ناحیه یک انجام می شود . ​« لیلا نورالدینی » کارشناس روابط عمومی و مسئول...
بیست و نهم شهریورماه 1395
پیام وزیر آموزش و پرورش بمناسبت آغاز سال تحصیلی
وزيرآموزش وپرورش در پيامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي 96-95:  متن كامل پيام علي اصغرفاني به شرح زيراست: سپاس و ستايش خداوند يكتا را كه انسان را به زيور انديشه آراست و او را امانتدار «قلم» اين وديعه گرانسنگ الهي  نمود تا...
بیست وهفتم شهریورماه 1395
مشخصات حیاط پویا ویژه مدارس
باسمه تعالی به این وسیله به اطلاع می رساند با توجه به بند 6 فرم ارزیابی از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی واحدهای آموزشی مبنی بر انجام تمهیدات اجرای طرح حیاط پویا ، بروشور مشخصات حیاط پویا جهت بهره برداری مدارس به شرح ذیل می باشد . ...
بیست و چهارم شهریورماه 1395
سازماندهی مشاوران مدارس ناحیه یک یزد انجام شد
با هدف جابجایی  نیروی انسانی در رشته مشاوره تحصیلی ، سازماندهی مشاوران مدارس ناحیه یک یزد انجام شد. در آغاز سازماندهی ابتدا مشاوران طی جلسه ای گرد هم جمع شدند " محمد معینی "معاون پرورشی ناحیه  در ابتدا از زحمات آنان در طول سال...
بیست و چهارم شهریورماه 1395
دومین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر ناحیه یک یزد تشکیل شد
با هدف بررسی روند اجرایی مصوبات جلسه قبل کمیته توجیه و تبلیغ ،دومین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر سال تحصیلی 95-96 با حضور اعضاء در دفتر مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک تشکیل و بعد از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید " عبدالحمید صابری " مدیر...
بیست و یکم شهریورماه 1395
سومین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه یک یزد تشکیل شد
به منظور برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در ادامه روند فعالیت های پروژه مهر 95 ، سومین جلسه ستاد پروژه مهر ناحیه یک با حضور اعضا در سالن اجتماعات شهید پورمحمد علی این مدیریت تشکیل شد . " عبدالحمید صابری " مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن...
بیست و یکم شهریورماه 1395
معاونان اجرایی هنرستان در کلاس آموزشی سامانه ثبت نام دانش آموزان شرکت کردند
در راستای برنامه های کمیته سازماندهی پروژه مهر 95، کلاس توجیهی و آموزشی معاونان اجرایی هنرستانهای ناحیه یک یزد در سالن اجتماعات شهید پورمحمدعلی این مدیریت تشکیل شد در این کلاس " داود غلامی " دبیر کمیته سازماندهی و کارشناس فن آوری اطلاعات...
هیجدهم شهریورماه 1395
معلمان ناحیه یک یزد در دوره آموزشی کتب جدیددرسی شرکت کردند
در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به تحقق اهداف پروژه مهر ،دوره آموزشی تغییر کتب پایه دهم متوسطه دوره دوم در درس های ادبیات فارسی ، نگارش و زبان انگلیسی و کارگاه آموزشی دوره مهارت های آموزش ابتدایی ویژه آموزگاران با سابقه کمتر از 6 سال به...
شانزدهم شهریورماه 1395
ساماندهی ترمیمی مربیان تربیتی مدارس متوسطه دوره اول انجام شد
در پی درخواست مربیان تربیتی جهت جابجایی در سال تحصیلی جدید ، سازماندهی ترمیمی مربیان تربیتی مدارس متوسطه دوره اول با حضور معاون پرورشی وفرهنگی ناحیه یک انجام شد .    
شانزدهم شهریورماه 1395
از فعالان عرصه تعلیم و تربیت تجلیل می شود
به گزارش معاون پرورشی ناحیه یک : در راستای اهداف پروژه مهر و به منظور تبیین برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه پرورشی ، از فعالان عرصه پرورشی و  تربیتی تجلیل به عمل خواهد آمد . " محمد معینی " ضمن قدرشناسی از اقدامات ارزنده...
پانزدهم شهریورماه 1395
مدیران مدارس ناحیه یک یزد گرد هم جمع شدند
به منظور تبیین اهداف  پروژه مهر 95 ، گردهمایی مدیران مدارس ناحیه یک با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد در پژوهشسرای برازنده مقدم صورت گرفت " حاج محمود زارع " معاون آموزش متوسطه و دبیرستاد پروژه مهر اداره کل...
یازدهم شهریورماه 1395
دومین جلسه کمیته سازماندهی پروژه مهر ناحیه ک یزد تشکیل شد
  در راستای برنامه های پروژه مهر 95 و به منظور مدیریت بهینه منابع انسانی ، دومین کمیته ساماندهی نیروی انسانی ناحیه یک یزد  با حضور اعضای کمیته در سالن اجتماعات شهید پورمحمد علی این مدیریت تشکیل شد.  در آغاز جلسه مدیر...
دهم شهریورماه 1395
کلنگ آموزشگاه دکترسیدابوالقاسم همدانی به زمین خورد
به همت خانواده همدانی کلنگ  آموزشگاه سه طبقه " مرحوم دکتر سیدابوالقاسیم همدانی " با حضور خانواده خیر ،  مدیر کل آموزش و پرورش  ، عضو شورای شهر ، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، مسئولین نوسازی و تجهیز مدارس و دیگر مسئولین محلی در...
سوم شهریورماه 1395
دومین جلسه ستاد پروژه مهر 95 ناحیه یک تشکیل شد
دومین جلسه ستاد پروژه مهر 95 با حضور اعضا در سالن اجتماعات شهید پورمحمد علی این مدیریت تشکیل شد ابتدای جلسه " کاظم غلامپور " معاون آموزش متوسطه و دبیر ستاد ،  هفته دولت را تبریک گفت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت وی در...
سی و یکم مردادماه 1395
ساماندهی ترمیمی دبیران مدارس متوسطه دوره اول پایان یافت
  ساماندهی دبیران مرد و زن مدارس متوسطه دوره اول با حضور بیش از 350 نفر از همکاران متقاضی بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده از بیست وپنجم لغایت سی و یکم مردادماه جاری در هشت رشته تدریس انجام شد. در این برنامه علاوه بر دبیران دوره...
سی ام مردادماه 1395
دبیران متوسطه دوره دوم ناحیه یک سازماندهی شدند
با توجه به تغییر نظام آموزشی در پایه دهم و پاسخگویی به تقاضای همکاران متقاضی جابجایی ، سازماندهی دبیران مدارس  متوسطه دوره دوم ناحیه به مدت یک هفته انجام شد  " رضا سرتیپ زاده " کارشناس مسئول آموزش متوسطه این مدیریت در گزارش...
بیست و هفتم مردادماه 1395
کمیته ارزیابی پروژه مهر 95 تشکیل جلسه داد
  معاون آموزش متوسطه و دبیرستاد پروژه مهر در آغاز جلسه با بیان اهداف کمیته های چندگانه پروژه مهر گفت : سال گذشته با همدلی و تلاش همه جانبه دست اندرکاران پروژه مهر توانستیم رتبه برتر استانی را در این طرح مهم کسب کنیم و امسال نیز می توان با...
بیست و هفتم مردادماه 1395
کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر ناحیه یک یزد تشکیل شد
 جلسه کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر 95 با حضور اعضا در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی این مدیریت تشکیل شد در اولین جلسه کمیته ، دبیر پروژه مهر ناحیه برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌ها و پیش بینی مقدمات بازگشایی مدارس در آغاز...
بیست و ششم مردادماه 1395
جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک تشکیل شد
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با تأکید بربرنامه ریزی و اولویت بندی مشکلات پیش رو ، تشکیل جلسات منظم کمیته برنامه ریزی و استفاده ازخرد جمعی جهت حل مشکلات آموزش و پرورش را ضروری دانسته  و تشکیل کمیته برنامه ریزی به صورت هفته ای یکبار تا پایان...
بیست و چهارم مردادماه 1395
معاونین ناحیه یک از مدارس بازدید کردند
در راستای تحقق اهداف کمیته تعمیر و تجهیز  ، معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و آموزش متوسطه با حضور در کارگاه مرکزی ، هنرستان انقلاب اسلامی و دبستان های دخترانه و پسرانه هادی از نزدیک روند اجرای برنامه های پروژه مهر 95 را مورد بررسی قرار دادند...
بیست و چهارم مردادماه 1395
جلسه کمیته تعمیر و تجهیز پروژه مهرمدارس آموزش و پرورش ناحیه یک یزد تشکیل شد
" عبدالحمید صابری " مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ضمن تبریک به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام و آرزوی توفیق برای همگان ،بر  لزوم تشکیل جلسات کمیته های چندگانه پروژه مهرتأکید کرد و  آماده سازی فضای فیزیکی برای حضور دانش آموزان در آغاز...
بیستم مرداد ماه 1395
دستورالعمل پروژه مهر 95
 
نوزدهم مرداد 1395
پایگاه های انتخاب رشته کنکورسراسری 95 ناحیه یک یزد
قابل توجه داوطلبین عزیزکنکور سراسری:   آموزش و پرورش ناحیه یک یزد با سالها سابقه و تجربه در زمینه انتخاب رشته ، امسال نیز در تمام گروه های آزمایشی در پایگاه های انتخاب رشته اداره آموزش و پرورش ، به شما داوطلبان عزیز...
نوزدهم مرداد 1395
همایش مشاوره گروهی انتخاب رشته دانش‌آموزان و دواطلبان کنکور95 انجام شد
همه ساله کنکور و انتخاب رشته با تغییراتی همراه است. از این رو برگزاری همایش‌های گروهی و مشاوره‌ی فردی جهت ارائه‌ی اطلاعات دقیق به دانش‌آموزان و داوطلبان ضروری است. به همین منظوردر آستانه‌ی اعلام نتایج کنکور سراسری95، دانش‌آموزان و...