نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برگزار شد


به گزارش "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک، آزمون اعزام به خارج همكاران فرهنگي در محل آموزشگاه شاهد نسيم سبحان با حضور حدود 200نفر ازهمكاران شرکت کننده از کل استان برگزار گرديد.

آدرس کوتاه: