نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از تمام مدارس ناحیه بازدید به عمل می آید


به گزارش "علی محمدی"کارشناس روابط عمومی ناحیه یک، در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی در مدارس ، استفاده مناسب از فضاهاي موجود ،ارتقاء کیفیت آموزش، تبادل تجربیات، بررسی وضعیت بهداشتی ، استفاده از کیتهای آموزشی و آزمایشگاه و برد هوشمند ،بررسی اموال اسقاطی و بررسی چالشهای موجود،معاون پشتیبانی ناحیه با همراهی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و کارشناس مسئول تعاون و مسئول روابط عمومی از مدارس ناحیه تا پایان تابستان بازديد به عمل می آورند. در این طرح که از هفته اول مرداد آغاز شده و تا شهریور ماه به طول خواهد انجامید، از 383 باب مدرسه دولتی بازدید روزانه صورت خواهد پذیرفت و مدارس غیردولتی توسط ناظر ویژه اداره مورد بررسی قرار می گیرند.

آدرس کوتاه: