نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دبیرستان دخترانه دوره اول شهید صدوقی بازدید به عمل آمد


در بازدید سرزده و دوره ای از مدارس متوسطه، تیمی متشکل از "کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه و" خدیجه پاپوش " کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول و"موسی همتی "کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان، از دبیرستا ن دوره اول شهید صدوقی بازدید نمودند.در این برنامه که با هدف بررسی عملکرد آموزشگاه در زمینه امور اجرایی ، فعالیتهای آموزشی و پرورشی صورت گرفت از سیستم امتحانات ، اتوماسیون اداری ، دفاتر و مستندات آموزشی و پرورشی ، وکلیه موارد مندرج درمتن توافقنامه طرح و برنامه های مدارس دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 96-95 بازدید و با عوامل اجرایی آموزشگاه صحبت و تبادل نظرو موارد لازم جهت پیگیری ارجاع شد.

آدرس کوتاه: