نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از ستاد ثبت نام پایه هفتم بازدید به عمل آمد


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک،"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و "موسی همتی" کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ناحیه یک از ستاد ثبت نام پایه هفتم بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مسئولین با تعدادی از مراجعه کنندگان صحبت و میزان رضایتشان را از عملکرد ستاد جویا شدند و در ادامه به همکاران مستقر در پایگاه تاکید کردند طبق قوانین و مقررات نسبت به ارائه نامه (ارجاع به مدارس جهت ثبت نام)  اقدام نمایند.