نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از مدارس متوسطه بازدید به عمل می آید


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک،"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و "موسی همتی" کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات این مدیریت از ثبت نام های مدارس متوسطه بازدید به عمل می آوردند.

در این بازدیدها مسئولین با تعدادی از مراجعه کنندگان صحبت و تعداد بیشماری از پرونده های ثبت نامی را بصورت تصادفی بررسی نمودند و در ادامه به همکاران مستقر در آموزشگاه تاکید کردند طبق قوانین و مقررات نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.