نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از مدارس متوسطه شیفت عصر ناحیه بازدید به عمل آمد


به گزارش روابط عمومي مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ،"رضاسرتيپ زاده" معاون آموزش متوسطه با همراهی "احمد پارسائيان" كارشناس مسئول فني و حرفه اي ، "عباس زارع" كارشناس آموزش متوسطه دوره اول و "علی محمدی"مسئول روابط عمومی ناحیه طي دو روز از هنرستان هاي شهيد قندي و نيك انديشان  و دبیرستان های شهيد مهدي زاده و علي سهيلي در شيفت دوم بازديد به عمل آوردند.

سرتيپ زاده ضمن تشكر از پرسنل اداری و دبيران آموزشگاه ها با حضور در بين دانش آموزان و بررسي امور آموزشي انجام گرفته،از فضاها و كارگاه ها بازديد كرد.لازم به ذكر است از مجموع هشت هنرستان پسرانه دو مركز و از مجموع بيست و هشت دبيرستان دوره اول دو مركز در شيفت بعد ازظهر فعاليت دارند.

آدرس کوتاه: