نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کار گروه تخصصی پرورشی تشکیل شد

بیست و چهارم تیرماه 1395

در اولین جلسه کار گروه تخصصی پرورشی که در دفتر معاون پرورشی ناحیه یک تشکیل شد
 " محمد معینی " با اشاره به رویکرد پرورشی و فرهنگی ، خواستار همدلی و همکاری با کارشناسان و گرههای مختلف جهت پیشبرد اهداف  اموزشی و  پرورشی شد

 

آدرس کوتاه: