نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مستمر از امتحانات مدارس ناحیه صورت می گیرد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همزمان با برگزاری امتحانات مدارس روزانه و بزرگسال، معاونین و کارشناسان این مدیریت با حضور در حوزه های امتحانات ،از نزدیک بر نحوه برگزاری و اجرای امتحانات ؛ نظارت می کنند.

تمام تلاش همکاران ناحیه  بر این است که شرایط مناسب و فضای ایده آل امتحانی برای همه دانش آموزان مهیا باشد تا این عزیزان بتوانند با آمادگی کامل روحی و روانی و به دور از اضطراب نتیجه زحمات و تلاش های خود را بگیرند.

شایان ذکر با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، علاوه بر نظارت های ناحیه ای بر امتحانات ، ناظران استاني نيز از حوزه های امتحانات بازديد خواهند نمود.

آدرس کوتاه: