نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه ناحیه یک از هنرستانهای مجری کارورزی

بیست و سوم تیرماه 1395

بازدید معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئول فنی و حرفه ای از روند کارورزی وکارآموزی هنرجویان هنرستانهای ناحیه یک

 

آدرس کوتاه: