نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه كارگاه هاي بررسي كتب درسي تمام پايه ها سال تحصيلي 98-97


برنامه  کارگاه های آموزشی دوره ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک یزد سال تحصیلی 98-97
روز تاریخ  پایه  درس  مکان  ساعت تشکیل کلاس ها  مدرس
سه شنبه  97/07/17 ششم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
چهارشنبه 97/07/18 پنجم علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
پنجشنبه 97/07/19 چهارم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان 8صبح  الی11:30 سید هادی میرحیدری
شنبه 97/07/21 اول  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 رضا تقی طاحونه
دوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی اقدس دهقانی
چهارم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه زارع زاده
پنجم فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
ششم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
یکشنبه 97/07/22 اول  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه کهدویی
دوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه همتی
سوم  علوم  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 حسین ایزدی
چهارم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 ناهید اعتمادالعلما
پنجم ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
ششم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
دوشنبه 97/07/23 اول  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 امیرحسین اسلامی
دوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 نازگل مژگانیه
سه شنبه 97/07/24 ششم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
چهارشنبه 97/07/25 چهارم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
پنجشنبه 97/07/26 پنجم علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان 8صبح  الی11:30 سید هادی میرحیدری
شنبه 97/07/28 اول  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 رضا تقی طاحونه
دوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی اقدس دهقانی
چهارم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه زارع زاده
پنجم فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
ششم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
یکشنبه 97/07/29 اول  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه کهدویی
دوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه همتی
سوم  علوم  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 حسین ایزدی
چهارم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 ناهید اعتمادالعلما
پنجم ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
ششم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
دوشنبه 97/07/30 اول  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 امیرحسین اسلامی
دوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 نازگل مژگانیه
سه شنبه 97/08/1 چهارم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
چهارشنبه 97/08/2 پنجم علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
پنجشنبه 97/08/3 ششم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان 8صبح  الی11:30 سید هادی میرحیدری
شنبه 97/08/19 اول  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 رضا تقی طاحونه
دوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی اقدس دهقانی
چهارم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه زارع زاده
پنجم فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
ششم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
یکشنبه 97/08/20 اول  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه کهدویی
دوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه همتی
سوم  علوم  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 حسین ایزدی
چهارم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 ناهید اعتمادالعلما
پنجم ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
ششم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
دوشنبه 97/08/21 اول  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 امیرحسین اسلامی
دوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 نازگل مژگانیه
سه شنبه 97/08/22 ششم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
چهارشنبه 97/08/23 پنجم علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
پنجشنبه 97/08/24 چهارم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان 8صبح  الی11:30 سید هادی میرحیدری
شنبه 97/08/26 اول  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 رضا تقی طاحونه
دوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی اقدس دهقانی
چهارم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه زارع زاده
پنجم فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
ششم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
یکشنبه 97/08/27 اول  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه کهدویی
دوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه همتی
سوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 حسین ایزدی
چهارم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 ناهید اعتمادالعلما
پنجم ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
ششم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
دوشنبه 97/08/28 اول  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 امیرحسین اسلامی
دوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  فارسی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 نازگل مژگانیه
سه شنبه 97/09/6 ششم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
چهارشنبه 97/09/7 چهارم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
پنجشنبه 97/09/8 پنجم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان 8صبح  الی11:30 سید هادی میرحیدری
شنبه  97/09/10 اول  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 رضا تقی طاحونه
دوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی اقدس دهقانی
چهارم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه زارع زاده
پنجم فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
ششم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
یکشنبه 97/09/11 اول  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه کهدویی
دوم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه همتی
سوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 حسین ایزدی
چهارم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 ناهید اعتمادالعلما
پنجم ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
ششم  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 علی محمد افخمی
دوشنبه 97/09/12 اول  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 امیرحسین اسلامی
دوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  فارسی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 نازگل مژگانیه
سه شنبه 97/09/13 چهارم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
چهارشنبه 97/09/14 پنجم علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان  16:30   الی 20 سید هادی میرحیدری
پنجشنبه 97/09/15 ششم  علوم آزمایشگاه  دبستان  باستان 8صبح  الی11:30 سید هادی میرحیدری
شنبه 97/09/17 اول  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 رضا تقی طاحونه
دوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی
سوم  ریاضی   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی اقدس دهقانی
چهارم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه زارع زاده
ششم  ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
یکشنبه 97/09/18 اول  فارسی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 فاطمه کهدویی
سوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 حسین ایزدی
پنجم ریاضی  دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 محمد علی شریفی
دوشنبه 97/09/19 اول  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 امیرحسین اسلامی
دوم  علوم   دبستان پسرانه معلم  16:30   الی 20 بی بی رضیه آیت اللهی

 

آدرس کوتاه: