نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پرسش و پاسخ با حضور منتخبین شورای دانش آموزی مدارس متوسطه ناحیه یک یزد تشکیل شد


به گزارش "اکرم ملکیان" نماینده امور بانوان ناحیه یک،جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزان منتخب دختر و پسر متوسطه دوره اول و دوم در دو گروه مجزا به منظور هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون چالش های فضای مجازی در نوجوانان برگزار شد.

 در این جلسه "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک ،ضمن خیر مقدم در خصوص اهمیت و نقش شورای دانش آموزی توضیحاتی را بیان نمود .در ادامه " فاطمه دهقان"  نماینده امور بانوان آموزش و پرورش استان یزد با مشارکت دانش آموزان به چالش های فضای مجازی پرداختند.

در پایان جلسه مباحث مطرح شده جمع بندی گردید و پیشنهاد شد تا این جلسات با موضوعات مختلف تداوم داشته باشد.

آدرس کوتاه: