نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه آموزشی مشاورین مدارس ناحیه یک یزد، برگزار شد


به گزارش "اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، جلسه با محریت پیگیری برنامه و فعالیت های هسته مشاوره و مدارس، در دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه رسولیان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا " حمیده رادپور" رییس اداره مشاوره ، توضیحاتی را در خصوص طرح و برنامه های استان، ترسیم نقشه خطرپذیری مدارس و مثلث پیشگیری براساس نیمرخ آزمون سلامت روان،تبدیل هسته مشاوره به مرکز مشاوره بیان کرد.

 سپس "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه ، اشاره ای به اهم برنامه های هفته مشاغل و هدایت تحصیلی داشت.

" اکرم ملکیان " گزارشی از فعالیتهای انجام شده هسته مشاوره در سال تحصیلی جاری را ارائه کرد و در زمینه اجرای طرح مشاوران هم اندیش در سال آینده توضیحاتی را داده و نظرات و پیشنهادات مشاورین در این زمینه دریافت شد.

در ادامه مشاورین گروه بندی شده و در هر گروه یک کیس مورد بررسی قرار گرفت و در پایان سرگروه ها گزارشی از گروه خود را ارائه کردند.

آدرس کوتاه: