نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات مشاوره اي ویژه افراد بیسوادانجام می شود

دوازدهم تیرماه 1395

در راستاي  اجراي طرح سلامت و سواد آموزي و با هدف پیگیری زمانبندی مراجعه ی افراد بی سواد به مرکز مشاوره ناحیه یک یزد ، جلسه انجام خدمات مشاوره اي با حضور كارشناس مشاوره وکارکنان حوزه سوادآموزي ناحیه یک برگزار و هماهنگی های لازم صورت گرفت .

آدرس کوتاه: