نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به مديريت آموزش و پرورش ناحيه دو يزد انتقال يافت


به گزارش "سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتها و دبیراجرایی جلسات شورای آموزش و پرورش ناحیه یک ، دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به مديريت آموزش و پرورش ناحيه دو يزد انتقال يافت.

بر اساس مقررات ، جلسات شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد هر دو سال در يكي از نواحي يزد برگزار مي گردد.

با توجه به اينكه از ابتداي سال 96 تا پايان سال 97 جلسات اين شورا در مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك برگزار گرديده است ، از ابتداي امسال به مدت دو سال دبيرخانه شوراي شهرستان به ناحيه دو منتقل گردید و مستندات و مدارک تحویل رییس آموزش و پرورش ناحیه 2 شد.

آدرس کوتاه: