نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشي توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشي


دوره آموزشي توانمندسازي نيروهاي حوزه معاونت پرورشي

عنوان دوره: فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي / رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

كد دوره:99505907 / 99505908

ساعت دوره: 12+12=24 ساعت

ويژگي دوره: تخصصي

 

فراگيران: معاونين و مربيان پرورشي و كارشناسان حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي ادارات تابعه

 

ثبت نام اوليه توسط فراگير در سايت معاونت پژوهش و برنامه ريزي اين اداره كل به نشانيtstc.yazdedu.ir

روش اجرا: در قالب اردوي آموزشي سه روزه و  به صورت كارگاهي به تفكيك خواهران و برادران

زمان ثبت نام اوليه توسط فراگير: خواهران و برادران: 11/09/96 الي 24/09/96

زمان برگزاري:

خواهران: 02/10/96 الي 04/10/96

برادران: 04/10/96 الي 06/10/96

* زمان پذيرش روزهاي 02/10/96 و 04/10/96 ساعت 14 مي­باشد.

مكان برگزاري: اردوگاه شهيد رجايي محمدآباد

آدرس کوتاه: