نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت تغییرات ونوآوری علمی در آموزش زبان انگلیسی


نام دوره :دوره ضمن خدمت  تغییرات ونوآوری علمی در آموزش زبان انگلیسی

کد دوره :99505547

مدت :24 ساعت

مکان :دبیرستان دوره اول دکترجوادی

زمان شروع :5اسفند ساعت 16

شرایط فراگیران : دبیران زبان انگلیسی دوره اول 

آدرس کوتاه: