نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان ومكان دوره اصول ومباني تربيت بدني


زمان ومكان دوره اصول ومباني تربيت بدني ويژه مديران به شرح زير است .

زمان :روزسه شنبه وچهارشنبه 14و15شهريور

مكان :سالن انديشه آموزش وپرورش ناحيه يك

آدرس کوتاه: