نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکات تک کارت

الزامات رعايتي

 • با اجراي طرح تك كارت فرهنگيان كليه كارتهاي شناسايي قبلي فرهنگيان ابطال و من بعد اين كارت به عنوان كارت شناسايي رسمي كاركنان وزارت آموزش و پرورش شناخته مي شود.
 • به منظور صيانت از اطلاعات همكاران محترم توصيه مي گرددهمكاران گرامي از رايانه هاي موجود در ادارات يا مدارس محل خدمت خودنسبت به تكميل اطلاعات اقدام نمايند.
 • مسئوليت تكميل اطلاعات فردي و خانوادگي بر عهده خود همكاران فرهنگي ميباشد .
 • فقط همكاران شاغل رسمي و پيماني و قراردادي مي توانند اطلاعات خود را وارد نمايندو همكاران حق التدريس و سرباز معلم و بازنشسته و مامورين بدون حفظ پست سازماني در ساير ادارات و نهادها هيچ اقدامي در اين خصوص نبايد بكنند.
 • با توجه به محدوديت زماني عملكرد ثبت احوال بين ساعات 8 لغايت 17 مقتضي است در صورتي كه براي اولين بار وارد سيستم ميشودحتمابه ساعت مذكور توجه نماييد ولي در صورتي كه براي چندمين بار است كه واردمي شويد در هرزماني امكان پذير مي باشد.
 • ازآنجا كه عدم ثبت به موقع ياعدم تكميل كامل اطلاعات مي تواند منجربه عدم صدور تك كارت گردد. ودرسايت نيز پيام اقدام نشده نشان داده مي شودلذا لازم است با دقت كافي به اين امر اقدام فرماييد.
 • در هنگام ورود به سيستم براي اولين بار رمز اجازه ورودبه آن از طريق پيام كوتاه به شماره موبايلي كه توسط متقاضي اعلام مي گردد ارسال مي شود .چنانچه اين شماره موبايل متعلق به متقاضي نباشد ودر صورت شكايت فرد، مالك اصلي شماره موبايل واردشده در سيستم در محاكم قضائي عليه شماره موبايلي که به صورت غير مجاز دسترسي به سايت پيدا نموده قابل پيگيري خواهد بود.
 • توجه :دريافت پيامك رمز به دليل ترافيك سامانه با تاخير صورت مي گيردو همكاران ازاقدام ديگري براي دريافت رمز خودداري نمايند.
 • ارسال پيام كوتاه در حال حاضر فقط براي اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل امكان پذيرمي باشد لذا از معرفي شماره هاي اپراتور هاي رايتل و تاليا جداخودداري فرمائيد.در ضمن براي دريافت رمز بصورت پيامك ،بايستي دريافت پيامكهاي تبليغاتي فعال شود.
 • چنانچه اطلاعات شما با اطلاعات مندرج در ثبت احوال يكسان بوده و مشكلي در ساير مواردوجود نداردسيستم به شما پيام ثبت موفقيت آميز اطلاعات راداده و پس از بررسي هاي بعدي اقدام به صدور كارت براي شما خواهدشد.
 • چنانچه اطلاعات وارده مغاير با اطلاعات ثبت احوال باشد(مانندمشخصات شناسنامه وعكس ...)ضمن تكميل اطلاعات ،لازم است به امور اداري اداره محل خدمت خود مراجعه تابا ارائه اسنادو مدارك معتبراصلاحات لازم در سيستم انجام پذيرد.پس از اصلاح مشخصات از سوي اموراداري و اطلاعات خود
 • راتكميل و به صورت نهايي تائيد نماييد.در غير اينصورت درسامانه ستادي پيام اقدام نشده مي دهد.
 • ثبت اطلاعات افراد تحت تكفل اجباري بوده و عدم ثبت اطلاعات آنان موجب اشكال در بيمه تكميلي اين افراد خواهد شد.
 • زوجهاي فرهنگي هر دوبايد جداگانه به عنوان كارمند آموزش و پرورش اطلاعاتشان را ثبت نمايند.اما آقايان مي بايست همسرشان را در افرادتحت تكفل هم ثبت كنندو فقط در صورت پرداخت بيمه توسط همسر (خانم)بيمه را(خير) ثبت نمايند.
 • افرادي كه عضوصندوق بيمه تامين اجتماعي هستند شماره بيمه تامين اجتماعي رابراي همه افرادتحت تكفل ثبت نمايند.
آدرس کوتاه: