نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد


به گزارش "منصوره رحیمی بافقی" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی، هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در سطح ناحیه یک در محل پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم و در دو مرحله تئوری و عملی برگزار گردید.

"زهره امیرچقماقی" مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک یزد، "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ، و"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه از مراحل اجرای این مسابقات بازدید و از زحمات همکاران در این زمینه تشکرنمودند.

آدرس کوتاه: