نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سیزده


آیا میدانید؟؟؟

تجهیز آزمایشگاه ، کارگاه سایت و رایانه و تهیه وسایل و امکانات ورزشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 96


آدرس کوتاه: