نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سی و شش


آیا می دانید ؟؟؟

پس ازارسال لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی به آموزشگاه  به کارشناس امور مالی ناحیه یک ، می بایست برچسب ، الصاق و بارکد آن اموال را پیگیری نموده و در خصوص درج برچسب و بارکد برروی اموال جدید اقدام نمایید .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

آدرس کوتاه: