نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سی و چهار


آیا میدانید؟؟؟

تعمیرات و تهیه تجهیزات مورد نیاز آموزشگاه و جمع آوری اموال اسقاطی و انتقال آن ها در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98

آدرس کوتاه: