نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان ناحیه یک با سیستم voip آشنا شدند


به منظور بهره مندی از امکانات سیستم جدید تلفن اداره (voip) کلیه کارکنان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک طی 2 جلسه توسط "داوودغلامی" کارشناس مسئول فناوری ناحیه آموزش دیدند.

آدرس کوتاه: