--

حداقل کردن حداکثر

با توجه به مشکلات فنی سامانه فیش حقوقی همگام اطلاعات ماههای اردیبهشت و خرداد موجود نمیباشد جهت مشاهده فیش خود به سامانه قدیم مراجعه نمایید

فیش حقوقی قدیم  

فیش حقوقی جدید