انتصاب مسئول انجمن پزشکی ورزشی استان یزد به عضویت فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مسئول انجمن پزشکی ورزشی استان یزد به عضویت فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران منتصب شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی " دکتر عباسعلی ایمانی" مدیر مرکزآموزشی درمانی فر هنگیان یزد  بعنوان عضو فدراسیون پزشکی ورزشی کشور منصوب گردید.

آدرس کوتاه: