بازدید از روند اسکان نوروزی در میبد واردکان

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش از چند مدرسه وستاد پذیرش مسافران نوروزی درشهرستانهای میبد واردکان بازدیدکرد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان‌یزد شب گذشته  "علی دهقان بهابادی "دربازدیدی سرزده به شهرستانهای میبد واردکان رفت واز چند مدرسه و چند پایگاه ثبت نام وپذیرش مسافران دیدن کرد.
دهقان بهابادی دراین بازدید ضمن گفتگو با مسافران ومجریان اسکان نوروزی نحوه راهنمایی ، پذیرش ، اسکان وسایرخدمات جانبی به میهمانان نوروزی رابررسی نمود.
وی درپایان این بازدید رضایت مسافران را نشانه ای از ارائه خدمات مطلوب درستادها ومدارس مجری طرح اسکان نوروزی درشهرستانهای میبد واردکان دانست وازتمامی دست اندرکاران اسکان نوروزی دراین دو شهرستان قدردانی کرد.
دراین بازدید مهدی خانی رئیس امورمالی اداره کل آموزش وپرورش معاونت توسعه منابع وپشتیبانی راهمراهی می کرد.

آدرس کوتاه: