بازدید از نمایشگاه توانمندی های سواداموزان شهرستان بهاباد

مدیرکل آموزش و پرورش استان ، معاون پشتیبانی و سوادآموزی اداره کل از نمایشگاه توانمندی های سواداموزان شهرستان بهاباد بازدید کردند

دانافر در این بازدید که معاونین پشتیبانی و سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش و مدیر آموزش و پرورش بهاباد نیز اورا همراهی می کردند از پیگیری استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش از طریق وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی خبر داد ایشان با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت به راه اندازی مراکز یادگیری محلی گفت: توانمند سازی سوادآموزان در همه زمینه ها از اهداف وزارت آموزش و پرورش است که باید نگاه ویژه ای به آن داشت . ایشان همچنین از زحمات انجام شده جهت برگزاری این نمایشگاه تشکر کرد.

شایان ذکر است شهرستان بهاباد در 200کیلومتری مرکز استان یزد قرار دارد.

آدرس کوتاه: