بازدید بازرسان استانداری درخصوص ارزیابی شاخصهای موضوع ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

بازرسان استانداری درخصوص ارزیابی شاخصهای موضوع ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دو نفر از بازرسان اعزامی از استانداری در خصوص بررسی موضوع صیانت از حقوق شهروندی و ارزیابی ماده6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد حضور یافته و به بررسی شاخصهای فوق اقدام نمودند.در این بازدید که از واحدهای مختلف اداره کل انجام گرفت ضمن راستی آزمایی و  بررسی دقیق شاخصها از تلاشهای مستمر و بی وقفه همکاران ارزیابی عملکرد و سایر واحدها در انجام دقیق و منظم شاخصها تقدیر و اظهار داشتند مستندات ارائه شده دلالت بر انجام کار در سطح عالی دارد .

همچنین بازرسان اعزامی در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان گزارشی از ارزیابی انجام شده ارائه نمودند .

آدرس کوتاه: