بازدید مدیرکل آموزش و پرورش از مدرسه انقلاب دبیرستان فرزانگان دوره دوم

مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش و پرورش و هیئت همراه از مدرسه انقلاب دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش و هیئت همراه بعد از شرکت در نماز جماعت دبیرستان فررانگان دوره دوم از مدرسه انقلاب آموزشگاه بازدید نمودند.

در پایان، نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استعدادهای درخشان با اعضای تشکلات دانش آموزی در سالن کنفرانس پژوهشگاه آیت الله خاتمی برگزار شد.

 

آدرس کوتاه: