بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل از مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد

معاون آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه از مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش ،"سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی ، رییس اداره دوره اول و دوره دوم ابتدایی،رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی و کارشناسان آن حوزه  به همراهی سرگروه های آموزشی استان وناحیه یک ،  فعالیت های آموزشی مدارس ناحیه دو را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید 12 تیم دونفره متشکل از کارشناسان ،مدیران وسرگروه های آموزشی فعالیت های مدیریتی وآموزشی 36 مدرسه ناحیه دو را بررسی نمودند.

در پایان، معاون آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که با حضور معاون آموزش ابتدایی و کارشناسان ناحیه در محل مرکز مشاوره دکتر طاهری  برگزار گردید  به ارایه  گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری 36 مدرسه بازدید شده پرداختند.

در این جلسه همچنین بر ممنوعیت برگزاری آزمون های تستی از سوی موسسات آموزشی مختلف و همچنین ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس تاکید گردید.

شایان ذکر است در این جلسه معاون آموزش ابتدایی استان به حذف طرح های استانی در سال تحصیلی جاری اشاره وتاکید نمودند طرح های خلاقانه مدارس در قالب طرح تدبیر بایستی تدوین واجرا وجمع آوری وجایگزین طرح های استانی گردد.

همچنین بهادرزاده تاکید نمودند کلیه طرح های خلاقیتی جمع آوری و بهترین طرح هابصورت زنده به اجراگذاشته خواهند شد  و این طرح هادرقالب کتابی تدوین و در اختیار کلیه مدارس قرارخواهد گرفت.

 

 

آدرس کوتاه: