برقراری بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش و پرورش

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حل مشکل بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل آنها خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد علی دهقان بهابادی معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حل مشکل بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل آنها خبر داد و گفت:بر اساس تفاهم نامه منعقده با شرکت سهامی بیمه دی،بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش و پرورش از اول آبان ماه 1397 برقرار و ایثارگران معزز آموزش و پرورش و افراد تحت تکفلشان از این پس تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان هستند.

آدرس کوتاه: