حداقل کردن حداکثر

برگزاری دوره توانمند سازی مدارس از راه دور

67 نفراز موسسان، مديران و معاونين اجرايي مدارس راه دور استان در دوره توانمند سازی شرکت کردندبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دراین دوره آموزشی که به مدت سه روز در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد شرکت کنندگان به میزان 24 ساعت مباحث مرتبط با این مدارس را مرور کردند
به گفته کارشناس مسئول مدارس آموزش از راه دور استان یزد بررسي و آموزش آيين نامه های آموزشی ، پرورشی ، اداری ، مالی و...مهمترین مباحث این دوره آموزشی بود
فاطمه دهقان با اشاره به اهمیت شاخه کاردانش در مدارس آموزش از راه دور افزود : دراین دوره آموزشی  قوانين مربوط به شاخه كاردانش و انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان نیز تشریح شد .

آدرس کوتاه: