دوره آموزشي كشوري توليد سراميك به روش پلاستيك دریزد برگزارشد

دوره آموزشي كشوري توليد سراميك به روش پلاستيك به مدت 4 ورز دریزد برگزارشد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، اين دوره آموزشي  با حضور كارشناسان دفتر تاليف كتب درسي ، مولفين و هنر آموزان سراميك از استان هاي تهران ، آذر بايجان شرقي ، قزوين و اصفهان درمر كز آموزشي رفاهي فرهنگيان يزد برگزار شد.

در اين دوره آموزشي 4 روزه كتاب جديد التاليف سراميك پايه دهم توسط هنر آموزان و با حضور كارشناسان دفتر تاليف كتب درسي و مولفين مربوطه مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

بازديد از كارخانجات چيني مرواريد ، يزد آلومين ، يزد سفالين ،كاشي ساناز از دیگر برنامه هاي ي اين دوره آموزشي بود

 

آدرس کوتاه: