عیادت از یک پیشکسوت ورزشی

مدیرکل آموزش و پرورش از یک فرهنگی پیشکسوت ورزشی استان عیادت کرد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد احمد شیرزاد به همراه معاون تربیت بدنی و سلامت و تنی چند  از دست اندرکاران ورزش دانش آموزی با حضور در منزل حسین صداقت از وی عیادت کردند

آدرس کوتاه: