عیادت مدیرکل از همکاران فرهنگی ناحیه یک یزد

مدیر کل آموزش و پرورش از سه همکار فرهنگی ناحیه یک یزد عیادت کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد "احمد شیرزاد" به همراه مدیر و معاون پشتیبانی آموزش وپرورش ناحیه یک یزد از زوج فرهنگی حسین حاجی باقر پور و شایسته ناصری ، رفعت امید خدائی و فروزنده دلاوری عیادت کرد

دراین برنامه عیادت کنندگان ابتدا به منزل حسین حاجی باقرپور و شایسته ناصری رفت و از این زوج فرهنگی عیادت کردند و درادامه حاضران  به عیادت رفعت امید خدائی و فروزنده دلاوری رفتند و از این همکاران بیمار عیادت نمودند

آدرس کوتاه: