حداقل کردن حداکثر

عیادت مدیرکل از یک دانش آموز

مدیرکل آموزش و پرورش با حضور در بیمارستان شهید صدوقی از دانش آموز" محمدرضا سرائي" عیادت کرد .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "احمد شیرزاد" با حضور دربخش اطفال بیمارستان شهید صدوقی یزد از محمدرضا سرائي دانش آموز پايه ي هفتم دبيرستان دوره اول نيكپور عیادت کرد .
دراین عیادت معاون آموزش و پرورش ناحیه یک ، مدیر مرکز آموزشی و درمانی فرهنگیان و مدیردبیرستان نیک پور نیز مدیر کل را همراهی می کردند.

آدرس کوتاه: