عیادت مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از بیمار فرهنگی

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد به همراه معاون سوادآموزی از بیمار فرهنگی عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان  یزد، "عباسعلی دانافر" به همراه معاون سوادآموزی "مرآت امین الرعیا" با حضوردر منزل بیمار بازنشسته " خلیل امیری هفتادر" از وی عیادت کرد .

وی از معلمان دلسوز بوده که در سال 75 در اثر سانحه تصادف قطع نخاع شده است.

آدرس کوتاه :