عیادت مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از یک فرهنگی

دکتر دانافر از " دکترعلی محمد فرجیان "همکارفرهنگی و استاد دانشگاه فرهنگیان عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند معالجه وی قرار گرفت .

.

آدرس کوتاه :