عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان از فرهنگی بازنشسته

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از" سید محمد میردهقان " فرهنگی بازنشسته عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر " مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در منزل " سید محمد میردهقان " فرهنگی بازنشسته آموزش و پرورش از وی عیادت کرد .

آدرس کوتاه: