عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان از پیشکسوت فرهنگی

" عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش استان با حضور در منزل بازنشسته فرهنگی " محمدرضا باقر پور" از وی عیادت نمود.

آدرس کوتاه: