عیادت معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از بیمار فرهنگی در مهریز

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از بیمار فرهنگی "محمد رضا دهقانیزاده" عیادت کرد.

.

آدرس کوتاه: