نشست مجمع عمومی انجمن علمی آموزشی دبیران جغرافیا استان یزد برگزارشد

نشست مجمع عمومی و انتخابات شورای اجرایی انجمن دبیران جغرافیا استان یزد در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمد نعیمی پور" رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل در این نشست درخصوص اهمیت انجمن های علمی آموزشی و نقش آن در کیفیت بخشی آموزشی و توسعه مشارکت فرهنگیان در این امر سخنانی را ایراد نمود.

در ادامه نیز دکتر امیدوار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز در خصوص تغییرات اقلیمی و نقش آن در استان یزد به سخنرانی پرداخت.

وی تاثیر گرمایش زمین را برای کشورمان بویژه استان یزد مضر دانست و تنها راه مقابله با آن را مدیریت مصرف بیان نمود.

در این نشست  رای گیری جهت شورای اجرایی جدید انجمن جغرافیا انجام گرفت و افراد ذیل به عنوان شورای اجرایی انتخاب شدند

خانم سیمین مناف زاده  

محمد نعیمی پور  

عباس سعیدی 

شمس السادات میر اکبری 

فاطمه السادات موسوی

افسانه دهقان

اکبر زارع 

اعظم بیکی 

آدرس کوتاه: