نشست کمیته راهبری مدیریت عملکرد معاونت تربیت بدنی و سلامت استان

نشست کمیته راهبری مدیریت عملکرد معاونت تربیت بدنی و سلامت استان یزد برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، نشست کمیته راهبری مدیریت عملکرد معاونت تربیت بدنی و سلامت استان با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت ، معاون آموزش ابتدایی و متوسطه ، رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، روسای ادارات تربیت بدنی ،بهداشت و پیشگیری و رئیس گروه های آموزشی درس تربیت بدنی استان برگزار گردید.

 در این نشست اهداف کمیته بررسی شد،  سپس مهدی قائنی نماینده ارزیابی حوزه معاونت تربیت بدنی به توضیح فرم های نظارت و ارزشیابی پرداخته و سپس اعضای کمیته پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت بهتر انجام دادن امر ارزشیابی و نظارت ارائه نمودند.

مستند سازی فرمهای ارزشیابی جهت نواحی و مناطق، مستند سازی فرمهای ارزشیابی جهت مدارس استان، تشکیل جلسه با کارشناسان نواحی و مناطق جهت توجیه امر نظارت و ارزشیابی و نرمهای ارائه شده نیز از مصوبات این نشست بود.

آدرس کوتاه: