کارگروه توسعه مدیریت آموزش پرورش استان

کارگروه توسعه مدیریت آموزش پرورش استان با حضوردکتر دانافر مدیرکل آموزش وپرورش استان و جعفر رحمانی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شد .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این نشست به بررسی و تصویب موارد قابل تفویض و واگذاری اختیارات به شهرستانها و مناطق پرداخته شد و گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص ارزیابی عملکرد سال 97 آموزش و پرورش استان ارائه شد .
همچنین در این نشست موارد قابل تفویض از قبیل وظایف و ماموریتها در حوزه های مختلف برای واگذاری به ادارات شهرستانها و مناطق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
گفتنی است سایراعضاء نیز به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و پیشنهاداتی را که می توان به شهرستانها و مناطق واگذار شود مطرح نمودند.

آدرس کوتاه :