گزارش تصویری/بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان یزد

آدرس کوتاه: